Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden
AVSĖAdviesbureau Voeding en Sport

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen een (sport)diŽtist van AVS - Adviesbureau Voeding en Sport en de cliŽnt inzake behandeling en/of het leveren van diensten.

2. Behandelingen

De behandelingen van AVS Ė Adviesbureau Voeding en Sport zijn conform de prestatiebeschrijvingen voor extramurale dieetadvisering van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

3. Verhindering

Indien de cliŽnt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip te verschijnen, dient hij/zij de (sport)diŽtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Afzegging dient persoonlijk telefonisch , eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of per e-mail te worden gedaan.

4. Tarieven

Voedings- en dieetadvisering is bij sommige zorgverzekeraars in de aanvullende pakketten opgenomen. In geval van vergoeding wordt het door de zorgverzekeraar vastgestelde tarief in rekening gebracht. De cliŽnt is verantwoordelijk voor het nakijken van de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. Is de cliŽnt niet verzekerd voor voedings- en dieetadvisering, dan informeert de diŽtist de cliŽnt over de kosten van voedings- en dieetadvisering. Dit is ook te vinden onder ĎTarievení op deze website. De diŽtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten; dit is zowel directe als indirecte tijd die aan de begeleiding wordt besteed.

5. Directe Toegankelijkheid DiŽtetiek

Sinds augustus 2011 is de diŽtist volgens de wet Direct Toegankelijk (DTD). Dit betekent dat de cliŽnt zelf een afspraak kan maken met de (sport)diŽtist, zonder dat daarvoor een verwijsbrief van de arts nodig is. Uiteraard blijft het mogelijk om via de arts naar de (sport)diŽtist te worden verwezen. Bij DTD is de (sport)diŽtist verplicht een screening van 15 minuten uit te voeren. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de voedings- en dieetbegeleiding, wanneer gebruik gemaakt wordt van de Directe Toegankelijkheid. De cliŽnt is zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van de eigen verzekeringspolis om na te gaan of DTD wordt vergoed.

6. BeŽindiging

BeŽindiging van de behandeling vindt te allen tijde plaats in overleg met de cliŽnt. De diŽtist kan de behandeling eenzijdig beŽindigen, indien deze naar verwachting van de diŽtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diŽtist stelt de cliŽnt tijdig op de hoogte wanneer hij/zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

7. Declaraties en facturen

Wanneer de cliŽnt is verzekerd voor voedings- en dieetbehandeling zal de (sport)diŽtist waar mogelijk de kosten rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. Indien de cliŽnt niet verzekerd is ontvangt de cliŽnt een factuur. In dat geval is de cliŽnt zelf betaling verschuldigd.

8. Betaling

AVS Ė Adviesbureau Voeding en Sport hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde periode, is de cliŽnt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliŽnt nog niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliŽnt. Onder deze kosten worden mede verstaan de kosten voor incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

9. Incasso

De (sport)diŽtist is in het hierboven onder artikel 8 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een 1e herinnering worden gestuurd. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met Ä 7,50 administratiekosten. Indien hierna door de cliŽnt nog steeds niet tot betaling wordt overgegaan, wordt een incassobureau ingeschakeld.

10. Aansprakelijkheid

Het advies van de diŽtist is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat kan worden gegarandeerd. AVS Ė Adviesbureau Voeding en Sport sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliŽnt van door de (sport)diŽtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van de zijde van de (sport)diŽtist.

11. Klachten

In geval van eventuele klachten, is het van belang deze eerst kenbaar te maken en te bespreken met de betreffende (sport)diŽtist. Klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.

12. Privacy

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. AVS Ė Adviesbureau Voeding en Sport handelt conform deze wet. Alles wat met de cliŽnt wordt besproken, zal vertrouwelijk worden behandeld. Overeenkomstig de gangbare praktijk zal de diŽtist de arts/verwijzer rapporteren over de voortgang en de inhoud van de behandeling, tenzij de cliŽnt uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.

13. Wijziging van algemene voorwaarden en tarieven

AVS Ė Adviesbureau Voeding en Sport is gerechtigd de Algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen. Per 1 januari van elk nieuw kalenderjaar worden de tarieven aangepast aan de door de zorgverzekeraars vastgestelde tarieven. Het standaardtarief en de uittoeslag voor huisbezoek worden hierop afgestemd. De wijzigingen treden twee weken na bekendmaking in werking en zijn ook van toepassing op reeds bestaande overeenkomsten. Indien de cliŽnt deze wijzigingen niet wenst te accepteren, kan hij/zij de overeenkomst schriftelijk beŽindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Deze schriftelijke opzegging moet dan voor de ingangsdatum van de wijziging in bezit zijn van AVS Ė Adviesbureau Voeding en Sport.

Klik hier voor een printbare PDF-versie
Klik op de rode knop voor het
berekenen van je Body Mass Index
AVS sport-dietisten BMI Calculator
Ga voor Goud